1027
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับเกษตรกรตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน

ia

 • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ เกษตรกรตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสร ลมไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสำเร็จ ไชยเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ประธานกลุ่มเกษตรกรตำบลโพธิ์สัย และเกษตรกร จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดิน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และ ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์”

  ในช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” วิทยากรโดย นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดสุกร รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงหมูในโรงเรือน EVAP” วิทยากรโดย นายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา และเยี่ยมชมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ... [13/12/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
211 people like this