525
คณะเกษตรฯ มข. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม บัณฑิตสาขาวิชาโรคพืชวิทยา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79 และนางสาวสุภาวดี สุดสี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.62 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการสโมสรนักศึกษา และกรรมการเชียร์ในปีที่ผ่านมา ต่อมาเป็นการรับชมวีดีทัศน์ “AGGIE KKU คืนถิ่น” การกล่าวแสดงความยินดี โดยนายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และนายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณะกรรมการการฝึกซ้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 329 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/12/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
99 people like this