1416
คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University

ia

  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yukinori Yoshimura Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, Prof.Hirofumi Saneoka Vice Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, Mr.Yoshihiro Wada ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ตามที่ทีมนักวิจัยจากกลุ่มโคนมทนร้อน ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้นำคณะผู้บริหารจาก Hiroshima University เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ทั้งนี้โดยมี นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย บุคลากรห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พร้อมทั้ง นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Hiroshima ร่วมให้การต้อนรับอีกด้วย ... [16/12/2016]

    On December 16th, 2016, Associate Professor Dr. Monchai Duangjinda, Dean of the Faculty of Agriculture, along with Associate Professor Dr. Virote Pattarajinda, Associate Dean for Research and International Affairs and Associate Professor Dr. Wuttigrai Boonkum, Associate Dean for Planning and Information Technology were pleased to welcome the executives from Hiroshima University, Japan, led by Prof. Dr.Yukinori Yoshimura, Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, Prof. Hirofumi Saneoka, Vice Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University and Mr.Yoshihiro Wada, at the Meeting Room 1, Building AG 08, Faculty of agriculture, Khon Kaen University. The aim of this visit is to discuss cooperation of learning and teaching, research and academic learning exchange, according to the MOU that the team of researchers from the heat resistant dairy group has signed in last November. And approximately 3 p.m., Associate Professor Dr. Monchai Duangjinda took the executive of Hiroshima University to visit the Faculty of Agriculture's library and the Central Laboratory for Animal Breeding and here they were welcomed by the researchers, assistant researchers, Personnel the Central Laboratory for Animal Breeding and also by the students from Hiroshima University.


    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / คณะเกษตรศาสตร์
242 people like this