2256
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเสวนาวิชาการโคนม

ia

 • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการโคนม เรื่อง "ทำเนื้อนมรวม 12.5% ด้วยอาหาร TMR ไม่ยากอย่างที่คิด" โดยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักวิชาการ ตัวแทนสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้กว่า 700 คน ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของอาหาร TMR ต่อ การปรับปรุงคุณภาพน้ำนม” โดยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการใช้อาหาร TMR ของกรมปศุสัตว์” โดยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ต่อมาเป็นการเสวนาในหัวข้อ "ทำเนื้อนมรวม 12.5% ด้วยอาหาร TMR ไม่ยากอย่างที่คิด" โดย Mr.Dieter Kowalewski Farm Manager PPO FARM นางสาวสมศรี ใต้สันเทียะ HERD Manager PPO FARM นายพงศกร ล้ำเลิศวิริยกิจ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นายสนั่น ขำศิริ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นายอิสรา อามาตย์ ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม และนายอดุลย์ วังตาล นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นักวิจัยกลุ่มโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การเสวนาวิชาการโคนมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตโคนมและเทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงสู่ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร และเพื่อให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ... [25/01/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
354 people like this