585
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร นำโดย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะเกษตรศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารของคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [31/01/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
96 people like this