1107
การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 โดยมีการจัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการหมักเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ และหัวข้อเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ(การทำปลายอ)มีผู้เข้าฝึกอบรมจากกลุ่มเกษตรกรบ้านพระบุ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ผศ.อรุณีพงษ์ ศรีสถาพร ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และผศ.ดร.นิลุบล รุจินานนท์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรได้แก่ นางสาวจันทร์สุดา เทพเมืองคุณ นางสาวธีรนาถ หอมสมบัติ นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ นายพงษ์ดนัย ดวงใส นายวศิน วุฒิวิชญานันท์ และนายภัทรดิษ ภูกำเนิด ... Link [02/02/2017]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
218 people like this