1207
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ อบต.คลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง นำโดย นายดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ทางด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “เดินตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงการตามพระราชดำริ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดิน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” วิทยากรโดย นายภูมิพัฒน์ พรมเมตต ... [08/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์
229 people like this