1015
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มูลนิธิบุคคลพอเพียง เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับมูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจากจังหวัดต่างๆ รวม 20 จังหวัด จำนวน 80 คน ภายใต้โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดสุกร รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงหมูในโรงเรือน EVAP” วิทยากรโดยนายปฐมพงศ์ หล้าคำ ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์และการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่ง” วิทยากรโดย นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา และ ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการการเลี้ยง ด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมือง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ณ หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, ติรชล
191 people like this