929
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ บริษัท KTIS วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท KTIS วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าศึกษาดูงานการวิจัยอ้อยและแมลงศัตรูพืช นำโดยนายอภิชาต นุชประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท KTRD คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าศึกษาดูงานการวิจัยด้านอ้อยและแมลงศัตรูพืช และร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท KTIS วิจัยและพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
173 people like this