5177
นศ.เกษตรฯ มข.หัดขับรถยนต์เสริมทักษะ ได้ใบขับขี่ เตรียมพร้อมทำงาน

ia

  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร และนายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง พนักงานการเกษตร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวน 31 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มีทักษะในการใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษายานพาหนะเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมและความมั่นใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม และได้ผ่านการทดสอบการขับรถยนต์แล้ว สามารถขอสอบมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไปพร้อมได้เลย นายสายัณ คันธรินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่มีต่อนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในอนาคตและเป็นโครงการที่นักศึกษามีต้องการให้ภาควิชาฯ ช่วยส่งเสริมทักษะในการขับรถยนต์นี้ด้วย นายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถสอบผ่านและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้ทุกคน ... [19/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
706 people like this