607
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ โรงเรียนขามแก่นนคร เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนขามแก่นนคร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดิน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์และการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่ง” วิทยากรโดย นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ... [16/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์
109 people like this