1434
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับฟังการบรรยาย เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา

    ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ศึกา และเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเป็นแนวทางการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป ... [17/02/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
217 people like this