1574
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง

ia

  • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไร : ไร้โรคภัย” โดย นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ การบรรยายเรื่อง “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ การบรรยายเรื่อง “มาเลิกบุหรี่กันเถอะ” โดย นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ และการบรรยายเรื่อง “มาเลิกเหล้ากันเถอะ” โดย นางกัลยา อารยางกูร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในช่วงบ่ายเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดรอบสะโพก วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง และ BMI โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองได้อีกด้วย ... [22/02/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
241 people like this