757
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

ia

  • ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัยของกลุ่ม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนิทรรศการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและหลากหลายหัวข้อย่อย เช่น การสาธิตพร้อมบรรยายและตอบคำถาม การแสดงโปสเตอร์ การจัดแสดงตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชไร่ที่ปลูกในดินที่ได้รับสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ จากการทดลองในกระถาง การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ และการแจกของที่ระลึก เป็นต้น โดยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการมีผู้สนใจเข้าชมจำนวน 1,016 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ และนักส่งเสริมจากภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ ผู้เกษียณอายุ ผู้สูงวัย และสาธารณชน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีแนวคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในฟาร์ม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ... [23/02/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / วิมลศิริ พิงไธสง
169 people like this