1093
คณบดีหารืองานวิจัย ร่วมกับ Prof.Dr.Yoshio Yamamoto

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับคณบดี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัย ร่วมกับ Prof. Dr. Yoshio Yamamoto นักวิจัย จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปผลงานวิจัยความหลากหลายของไก่ โดยผลที่ได้ พบว่า MHC typing ในฝูงประดู่หางดำ พบรูปแบบ B21 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทนโรคมาเรกซ์ และผลที่ได้นี้จะนำมาซึ่งการสร้างฝูง resistance Marek disease ต่อไป โดย Prof. Dr. Yoshio Yamamoto ได้เดินทางมาร่วมงานวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2560 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ ระหว่าง Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/02/2017]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: วรนุช มรรควัลย์ / สุกัญญา เจริญศิลป์
185 people like this