549
คณะเกษตรฯ มข. จัดการสัมมนา เรื่อง Myths about Isaan

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Myths about Isaan” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย Prof. Dr. Fukui Hayao ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสานให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการและพัฒนาความรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณ Prof. Dr. Fukui Hayao ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในสาขาวิชาหลักสูตรเกษตรเชิงระบบอย่างเข้มแข็ง และเสียสละมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง 7 ปีอีกด้วย ซึ่งมี คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และศิษย์เก่า เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [01/03/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
96 people like this