2350
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน AGBIO 2017

ia

 • ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร, ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ พริก มะเขือเทศ และข้าวโพดฝักสด ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ “International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 หรือ แอ็กไบโอ (AGBIO2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ประทับฟังการบรรยาย ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด พริก และมะเขือเทศ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวาย พริกพิโรธจากประเทศอินเดีย จำนวน 1 ต้น และมะเขือเทศพันธุ์ใหม่จำนวน 2 พันธุ์

  นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารเชื้อพันธุกรรมพืช ระหว่าง สวทช. กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของเอเชียแปซิฟิค

  และในงานประชุมวิชาการ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผอ. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ ได้นำเสนองานในหัวข้อ “Germplasm management of Thailand” นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการแสดงความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีความหวานสูงสำหรับการบริโภคผลสดและนำมาแปรรูปทำน้ำสมูทตี้เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคอีกด้วย ... [06/03/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน / ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
397 people like this