1407
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน HERP CONGRESS V

ia

  • ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้คำขวัญ “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

    ภายในงานมีการจัดกิจรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” อาทิเช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสุขภาพบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ: จากท้องถิ่นสู่สากล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ การเสวนาของกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีมาก ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง อีกทั้งจะมีการแจกหนังสือรายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัย ซึ่งเป็นรายงานจากการประเมินผลงานที่มีผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จของการประชุม HERP CONGRESS V จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในปีต่อไป ... [07/03/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน / ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
276 people like this