1480
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน ศึกษาดูงานแปลงอ้อยและยางพาราร่วมกับนักวิจัยจาก University of Hohenheim

ia

  • ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร.บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Prof. Dr.Georg Cadisch จาก University of Hohenheim พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน จากกลุ่มวิจัยฯ และจำนวน 3 คน จากศูนย์วิจัยอ้อย (กลุ่มการจัดการธาตุอาหารอ้อย) และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ จำนวน 1 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่แปลงอ้อย ณ ตำบลโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ของ นายวีนัด และนางบุญพร้อม สำราญวงศ์ เกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัด สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2559 ร่วมกับ ดร.ศรีสุดา ทิพยรักษ์ อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโรงงานน้ำตาลพิมาย และเยี่ยมชมแปลงยางพารา ณ บ้านหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยผลของการปลูกยางพาราอายุต่างกันต่ออินทรียวัตถุในดินและหน้าที่ของดินของ นางสาวพรทิพย์ พุทธโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาฯ ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานพบว่าพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรและแปลงทดลองมีการใช้ประโยชน์จากอินทรียวัตถุเป็นวัสดุหลักในการบำรุงดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงอ้อยของนายวีนัดและนางบุญพร้อม ที่ผลผลิตเจริญงอกงาม ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้มากถึง 16 ฤดูกาล และประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การจัดการดูงานนอกห้องเรียนในครั้งนี้ นอกจากจะเสริมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกษตรกรแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของอินทรียวัตถุและการสร้างความตระหนักถึงการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

    และในวันที่ 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ โดย นางสาววิมลศิริ พิงไธสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่ม จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Mixing of rice straw with other organic residues differing in (bio) chemical composition to alter decomposition and increase SOC accumulation" นอกจากนี้ ทางคณะกลุ่มวิจัยฯ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ดร.บรรยง ทุมแสน ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ และ ดร.สมชาย บุตรนันท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ Prof. Dr.Georg Cadisch พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกจำนวน 3 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 4 คน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำวิจัยด้านอินทรียวัตถุของดิน ณ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการวิจัยและด้านวิชาการอื่นๆ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป ... [09/03/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์, วิมลศิริ พิงไธสง, SISAVANH XAYAVONG
235 people like this