606
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up

ia

  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up สำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการใช้โปรแกรม Project follow up เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ... [20/03/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
124 people like this