1061
คณะเกษตรฯ มข. นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรสู่ชุมชน

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ, อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว, อาจารย์ภคพล สายหยุด และ ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นแก่ผู้นำชุมชน เกษตรกร และตัวแทนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว ณ ที่ทำการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ใน ต.ทุ่งโป่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ อยู่ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นผลงานสืบเนื่องในวิชาฝึกงานหน่วย 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนอกโครงการของทางมูลนิธิปิดทองหลังพระในวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเด็นในการนำเสนอในวันที่ 24 มีนาคม 2560 แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ภาพรวมของครัวเรือนเกษตรกรในตำบลทุ่งโป่ง อาทิ สภาพสังคม ปัญหา อุปสรรค 2) การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการ 3) ภาพรวมของกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรบนที่ลุ่ม 4) ภาพรวมของกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรบนที่ดอน หลังการนำเสนอ คณาจารย์ และคณะนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถอดบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ โดยโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ และรากแก้ว เป็นอย่างดีอีกด้วย ... [27/03/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว / ศุนิสา ประสมพล
214 people like this