640
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์ ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย หายทุกข์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาเป็นการแนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์และการดูแลรักษาสัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ป่า และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ศึกษา และเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและเป็นแนวทางการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป ... [30/03/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
137 people like this