747
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขต่อไป ... [30/03/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
174 people like this