6241
คณะเกษตรฯ มข.ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ เคร่งครัดเกณฑ์และกฎระเบียบการฝึกงาน

ia

  • ฝ่ายวิชาการ และสำนักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 180 คน โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และ นางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการเกษตรต่างๆนั้น นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบอาชีพจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงานเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวและมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน ดังนั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานจึงต้องสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาในเรื่องของกฎระเบียบการฝึกงาน เกณฑ์การให้คะแนน และการตอบข้อซักถามต่างๆให้แก่นักศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่ประกอบการด้านการเกษตรต่างๆอย่างเคร่งครัด” สำหรับความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานที่ประกอบการด้านการเกษตรต่างๆนั้น ตัวแทนของนักศึกษาผู้หนึ่งกล่าวว่า “เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตามที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” การฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มีหัวข้อเรื่องและผู้บรรยาย ประกอบด้วย เทคนิคการวางแผนการทำงาน แผนการทดลอง โดยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน การจัดการข้อมูลและการเตรียมนำเสนอข้อมูล โดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ วิธีการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงาน โดยอาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง และ การสืบค้นข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย โดยนางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน สำนักงานสหิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาตอนปลาย ณ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร โดยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทราบถึงเกณฑ์การปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งการตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา อันจะทำให้ได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ... [16/10/2012]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1110 people like this