6005
คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Ibaraki University, Japan

Faculty of Agriculture discusses academic collaboration with Ibaraki University, Japan
ia

  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมศบรรเทิง ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Atsushi Toyoda, Assist.Prof.Dr.Junko Nishiwaki, Dr.Sci. Sakgami Nobuo และ Dr.Daisuke Kohari คณาจารย์จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Drgree)ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และ Ibaraki University ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์กฤตพล สมมาตย์ ยังได้พาคณาจารย์จาก Ibaraki University เยี่ยมชมฟาร์มวัวของคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย ... [25/03/2013]

    On March 20, 2013, Assoc.Prof. Monchai Duangjinda, the Dean of Faculty of Agriculture together with Assist.Prof. Darunee Jothityangkoon, Associate Dean for Development and International Relations Affairs, Assoc.Prof.Dr.Nutcharee Siri, Associate Dean for Academic Affairs, Assoc.Prof.Dr. Krittapon Sommart, Assist.Prof. Anan Hiranyasalee and Assist.Prof.Poramet Bunteang welcomed Assoc.Prof.Dr.Atsushi Toyoda, Assist.Prof.Dr.Junko Nishiwaki, Dr.Sci. Sakgami Nobuo and Dr.Daisuke Kohari from Ibaraki University on occasion of their visit to Khon Kaen University to discuss academic collaboration about Double Degree at Conference Room 1, AG 08 Building, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University.


    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
528 people like this