1154
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ... [02/04/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / จุฬาลักษณ์
222 people like this