561
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU e-Market

ia

  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 หน่วยพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (KKU e-Market) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้าหน่วยพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวสุธานี บุญธรรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (KKU e-Market) ได้ เอให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าใจหลักการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ... [02/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
124 people like this