614
คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรม International Student Coffee hour

ia

  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม International coffee hour ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาและความเป็นสากล โดยกลุ่มนักศึกษานานาชาติ ซึ่งในครั้งนี้กลุ่มนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาเป็นผู้จัดโปรแกรมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในงานมีการเปิดวีดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา และกลุ่มนักศึกษานานาชาติยังได้ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้านของประเทศกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมโครงการนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/04/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
95 people like this