979
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัล ภายในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่างๆ แก่หน่วยงานและบุคลากร จำนวน 132 รางวัล ซึ่งอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยระดับเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติการพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสำหรับบุคลากร ประเภทวิชาการ ... [04/04/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
182 people like this