896
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร กิจกรรมภายในงาน มีการขอขมาต่อองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้นำกล่าวคำขอขมา ต่อมาเป็นการสรงน้ำพระพุทธชินราช หลังจากนั้นเป็นการสรงน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับพรจากผู้อาวุโส ต่อมาเป็นการเปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธชินราช ซึ่งงานในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/04/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
176 people like this