973
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ia

  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน ในเรื่องของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรรมการจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ภาคการเงินการธนาคาร จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตามการบริหารงานการเงิน ทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีหน้าที่ (1) กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำ (2) กำกับ ติดตามการบริหารงาน การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ (3) เสนออัตราจัดเก็บส่วนแบ่ง หรือจัดสรรเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัยทุกประเภทต่อสภามหาวิทยาลัย (4) เรียกผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลหรือชี้แจงข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำแนะนำ (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ... [12/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: รัชนี มอญขาม / รัชนี มอญขาม
187 people like this