958
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา และเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานต่อไป ... [12/04/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
157 people like this