1355
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม

ia

  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชา 145 373 การจัดการธุรกิจฟาร์ม ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 และ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คุณ กานต์ ฤทธิ์ขจร ผู้บริหารไร่ปลูกรัก (ฟาร์มเกษตรอินทรีย์) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้และเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน เพื่อจุดประกายแนวคิดให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ SmartFarmer ซึ่งเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและการประยุกต์การจัดการฟาร์มยุคใหม่ที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ / ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
206 people like this