1159
โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

ia

  • ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และร่วมโหวตให้คะแนน “ขวัญใจชาวเกษตรฯ มข.” โดยบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. ในรายวิชา ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (806432) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 30 ผลงาน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจขาวเกษตร มข.” ได้แก่ผลงานของ นางสาวออภา สุเมธีสิริสกุล รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ได้แก่ผลงานของ นางสาวชมพูนุท ทินราช และรางวัลชมเชย อันดับที่ 2 ได้แก่ผลงานของ นายณัฐพล อาพัดนอก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ... [18/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี / ลิขิต ปานพรม
191 people like this