1565
เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อดิตโต และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศตวรรษ นกจัน ผู้จัดการทั่วไป และ คุณโจอี้ โมรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งมีขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงในการกระจายสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคไปยังสาขาเทสโก้โลตัส มากกว่า 400 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทั้งคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอาหารสด ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริงในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร การวางแผนการจัดส่งและการกระจายสินค้าเกษตร ในร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของผู้บริโภคในปัจจุบัน ... [18/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.สาธิต อดิตโต / ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
230 people like this