320
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นกิจกรรม สานสัมพันธ์สายใย จากใจ AGGIE 50 สู่คณะเกษตรศาสตร์ โดยตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 50 แต่ละสาขามอบ Friend ship รุ่น ให้แก่คณะฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา และร่วมร้องเพลง “กล้าเกษตร” พร้อมจุดเทียน “เทียนล้อมใจ เกษตรลาพี่ AGGIE 50” ตัวแทน AGGIE 50 กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ เพื่อนและพี่น้อง มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/05/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
52 people like this