8439
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากร

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จัด "การประชุมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฟาร์มโคนมไทยในยุคการค้าเสรี (Challenging the new frontier stepping to a new dimension on dairy cattle" ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ ในช่วงเช้า
    จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย โดยมี ผศ.ดร.สมคิด พรหมมา อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำเสนอด้านการจัดการอาหารสัตว์สำหรับโคนมที่ให้นมสูง, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Dairy Genetics Improvement: Past, Present, and Future", ผศ.กุลณสรรค์ สายขุน หัวหน้ากลุ่มวิจัยชีววิทยาระบบสืบพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายพันธุกรรมโคนมไทย, โดยมี รศ.สพ.ญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบีดณะสัตวแพทย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
    ในการประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมประชุมจากภาคราชการ กรมปศุสัตว์ อส.ค. ผู้แทนสหกรณ์โคนม ตัวแทนภาคเอกชน บริษัทด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ น้ำเชื้อ รวมถึงนักวิชาการต่างๆกว่า 50 ท่าน ... [01/04/2013]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
873 people like this