778
ธนาคารไก่พื้นเมือง ส่งมอบปัจจัยการผลิต รอบที่ 2

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เบื้องต้น การบันทึกต้นทุนรายรับ-รายจ่ายและส่งมอบไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเพื่อให้สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการต่อยอดในอนาคต โดยมีกิจกรรมการบรรยายวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรค การทำวัคซีน โอกาสและช่องทางการขายตลาดไก่พื้นบ้านและการจดบันทึกต้นทุนกำไรในการเลี้ยง หลังจากฟังบรรยายเสร็จแล้วนั้น ได้ทำการส่งมอบไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 ให้กับเกษตรจำนวน 34 ราย ในแต่ละรายได้รับมอบไก่จำนวน 10 ตัว ตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 7 ตัว พร้อมกับ อาหารเม็ด 5 กิโลกรัม วิตามิน และยาปฏิชีวนะ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1)ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [03/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / ฝน
121 people like this