931
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ia

  • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 1.) ทุนค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนรายวิชาในระดับคะแนน A จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา (ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต) (A 5 ตัว) 2.) ทุนเรียนดีตามการพัฒนาผลการเรียน เกรดเพิ่ม 0.50-0.99 (2,000 บาท) และ 1.00 ขึ้นไป (4,000 บาท) รับและส่งใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ อาคาร AG 08 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่เอก 086-8639494 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ... [13/06/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
126 people like this