312
คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย คุณอณฎณ เชื้อไทย (ราช รามัญ) คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Mass และ ปราชญ์สำนักพิมพ์ และคุณสถาวร เลิศสุวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบินวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเช้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 100 คน ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถพร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละหน่วยงานอีกด้วย ... [28/06/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
50 people like this