890
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

ia

 • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว (Learning and Sharing for Green community) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ จำนวน 3 คน และผู้ช่วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ อีกจำนวน 2 คน ได้จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับ อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ และอาจารย์รติกร แสงห้าว อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว (Learning and Sharing for Green community) เพื่อถ่ายทอดหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสมาคมไทบ้าน บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน  ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-14.00 น. นั้น โดยมีท่านอาจารย์ธีรดา นามให เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ

  ในเวลา 09.00 น. มีพิธีเปิดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งในเวลาถัดมามีการจัดกิจกรรม Learning and Sharing for Green community หรือ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว โดบแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 อาหารปลอดภัย ฐานที่ 2 เกษตรอินทรีย์ ฐานที่ 3 เสื้อผ้าพอพียง และฐานที่ 4 สุขภาพเป็นสุข จากนั้นเป็นกิจกรรมฐานรวม มีการบรรยายเรื่อง “ดินดีด้วยอินทรีย์วัตถุ” โดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และทีมงานกลุ่มการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรมสุดท้ายคือ มอบรางวัลการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ “เมนูเด็ดสไตล์ไทบ้าน” แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ ทางกลุ่มวิจัยฯ ยังได้รับเชิญให้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำโรงผลิตปุ๋ยและแปลงนาอินทรีย์ของสมาคมไทบ้านปลาบู่อีกด้วย

  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้องค์ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและนักศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านเกษตรกรรมหรือด้านวิชาการของตนเองต่อไปแล้วนั้น ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเกษตรกรในเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การทำยารักษาโรค การย้อมผ้า เป็นต้น และกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มวิจัยฯ ยังได้รับผลตอบรับในแนวทางที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการนำสารอินทรีย์ไปในใช้ในทางการเกษตร และทัศนคติที่ดีต่อการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย ... [28/06/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
146 people like this