915
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแปรรูปการทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ในกิจกรรมครั้งนี้จะมีการบรรยายหัวข้อการเลือกวัตถุดิบ หลักการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การสาธิตกรรมวิธีการผลิตข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช และการปฏิบัติการผลิตข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ให้กับเกษตรจำนวน 10 ราย หลังจากอบรมเสร็จเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจดบันทึกผลตอบแทนที่ได้รับในการทำผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่งฯ (สำนักงานปิดทองหลังพระฯ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหมู่ 1)ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... [01/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: แตงโม / แตงโม
163 people like this