383
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้สีเขียวในรั้วสีอิฐ

ia

 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้สีเขียวในรั้วสีอิฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพนักงานใหม่พบผู้บริหาร แนะนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของคณะเกษตรศาสตร์ ประวัติคณะ อัตลักษณ์ แผนยุทธศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แนะนำศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางสาวเกษสุดา เดช ภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ แนะนำห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ แนะนำระเบียบพนักงาน หลักเกณฑ์การจ้างงานและพ้นสภาพ กฎระเบียบบุคลากร วินัย จียาบรรณผู้สอนและนักวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ ชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  และในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคลากร มข. – ธอส. เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง โดย นายมนูญ บรรณวงศิลป์ นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล และ นางเกษมสุข ด้วงแพง แนะนำความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเข้าสู่เส้นทางตำแหน่งสายสนับสนุน และการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง โดย นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ และ นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว

  โครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้สีเขียวในรั้วสีอิฐ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย และสามารถพร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อจะได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ รู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และพัฒนาตนเองในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขต่อไป ... [17/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
63 people like this