338
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จาก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและสร้างประสบการณ์จากการศึกษาภาพจริง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและทักษะของนักศึกษาต่อไป ... [17/07/2017]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
70 people like this