613
คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560

ia

 • เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ กิจกรรมด้านวิชาการ walk rally ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมประกวดแข่งขันด้านการเกษตร

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ และพิธีเทียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากกว่า 750 คน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.รำไพ นามพิลา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายนิสัยธรรม สีเขียว ,นายวนัสนันท์ พลนวน, นางสาวศุภรัตน์ ติ้วไธสง, นายธนากร โสโท, นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสร้อยพร้าว และนางสาวสุภัสรา ผลาเลิศ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการยุวเกษตรกร ในแนวคิด “ยุวเกษตรกรมอดินแดง” ในรูปแบบกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดกิจกรรมของชุมนุมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยง และการทำงานแบบบูรณาการ โดยการคิดริเริ่มจากนักศึกษา นำมาสู่กระบวนการการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดผลผลิต จัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจในรูปแบบของการให้ความรู้สู่ชุมชน และค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ

  ในการนี้ นายนิสัยธรรม สีเขียว นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานธงยุวเกษตรกร ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในโอกาสนี้ ดร.รำไพ นามพิลา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นายวนัสนันท์ พลนวน และนายธนากร โสโท ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ... [17/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / ธนากร โสโท, http://news.ch7.com/detail/236576
119 people like this