486
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

ia

 • ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งคณะกรรมการประเมินทั้งหมด เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพของประเทศไทย TQA assessor ประกอบด้วย ผศ. พ.ต.ท. ดร. นพดล ทองนพเนื้อ ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัตนา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซี่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า เป็นการบรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาของคณะฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการบรรยายถึงวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมประเมินในครั้งนี้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัตนา และสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมฟาร์ม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ คณะเกษตรศาสตร์ สัมภาษณ์หัวหน้าภาค และบุคลากรสายวิชาการและในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน และสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น

  การตรวจเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ครั้งที่ 4 โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมองค์การเพื่อยืนยันผลการดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx และจะได้รายงานผลการตรวจประเมินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะฯ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะฯ ในภาพรวมเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ... [19/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, สุชญาดา
83 people like this