540
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น

ia

 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ในโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ จำนวน 4 คน คือ นายมรกต สิงหะสุริยะ น.ส.สุนันทา ยาวาปี น.ส.ชุติกาญจน์ ทรายลิยา และน.ส.ปภัสสร ริยะบุตร มรกต…… ได้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับทางสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ในโครงการหมอดินน้อย เพื่อถ่ายทอดหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

  ในเวลา 10.00 น. โดยประมาณมีพิธีเปิดกิจกรรม โดย ท่านอาจารย์ทินกร เทาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ ซึ่งในเวลาถัดมามีตามด้วยการบรรยายโดย คุณจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินฯ โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 ผลกระทบของการใช้สารเคมี หัวข้อที่ 2 ข้อเสียของการเผาวัสดุทางการเกษตรและซากพืช หัวข้อที่ 3 สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจาก พด.1 และ หัวข้อที่ 4 สาธิตวิธีทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 ใช้วัตถุดิบคือเปลือกผัก หอยเชอรี่ เป็นต้น จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในท้องถิ่นและหลักการเลือกใช้ในการปรับปรุงดินพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของสารอินทรีย์” โดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และทีมงานกลุ่มวิจัยฯ และกิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาหลักการใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงดินที่จัดการอบรม

  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากให้องค์ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนและคณะครู เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนแล้วนั้น ยังถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีในโรงเรียนและท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช ทั้งนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มวิจัยฯ ได้รับผลตอบรับในทางที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการนำสารอินทรีย์ไปในใช้ในทางการเกษตรอีกด้วย ... [19/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: มรกต สิงหะสุริยะ / ปภัสสร ริยะบุตร, ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
97 people like this