399
คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ia

 • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 450 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการแนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำการลงทะเบียน และหลักสูตรการศึกษา โดยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา How to learn for English โดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย Digital Library & Co working Space โดยนางทรรศณีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ แนะนำการเรียนอย่างไรให้เป็นสุข กิจกรรมและการเรียนไปด้วยกันได้ โดยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และกิจกรรมเลือกชุมนุมนักศึกษา

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย ... [25/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
76 people like this