677
คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับนักเรียนสาธิต มข.ฝ่ายประถม(ศึกษาศาสตร์)ดูงาน

ia

 • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 8 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 140 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย และหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และที่หมวดประมง เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงเต่า การเลี้ยงกบ และได้ชมบ่อจระเข้ ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย นายกัมพล ไทยโส, นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ และนักศึกษาจากภาควิชาประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้

  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา กล่าวว่า “ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ที่ใกล้กับโรงเรียน และทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ซึ่งมีความประทับใจวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นอย่างมาก ในส่วนของการเรียนรู้เรื่องไส้เดือนดิน วิทยากรได้ให้ความรู้เด็กๆ อย่างเต็มที่ และเด็กๆ ได้ทดลองทำปุ๋ยซึ่งทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ในส่วนของหมวดประมง วิทยากรทุกคนให้ความสนใจและใส่ใจเด็กๆ ดีมาก ทั้งการให้ความรู้ การใส่ใจที่จะตอบคำถามในทุกๆ คำถามที่เด็กๆ อยากรู้ ซึ่งทั้งตัวอาจารย์เองและเด็กๆ มีความประทับใจเป็นอย่างมาก จาการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เด็กๆ และคณะอาจารย์ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะได้ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป” ... [26/07/2017]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
105 people like this