1372
คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 และโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)” ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ลงนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นาม และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดย คุณกณพ สุจิฆะระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศาสตราจรย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพยาน ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ทั้งนี้ทั้งสามฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้กลการดำเนินงานของ “ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)” ซี่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เสรษฐกิจครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ ดูแลเครือข่ายวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนาและขยายสายพันธุ์ ทั้งไก่พื้นเมืองสายพันธุ์แท้ สายสังเคราะห์ (synthetic line) ให้มีสมรรถนะการให้ผลผลิตด้านการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตไข่สูงขึ้น เพิ่มมูลค่าด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณสมบัติด้านอาหารสุขภาพ พัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้มีคุณสมบัติรองรับการเป็นไก่เนื้อไทย (Thai broilers) และพัฒนาระบบสร้างอาชีพจากพันธุกรรมไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ ที่พัฒนาโดยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME และธุรกิจเอกชนอย่างเหมาะสมและมีความยั่งยืน โดยบันทึกข้อตกลงในฉบับนี้ มีอายุข้อตกลงทั้งหมด 3 ปี ปีละ 3 ล้าน ซึ่งจะมีงบประมาณการร่วมทุนอยู่ในวงเงินงบประมาณ 27 ล้านบาท โดยจะร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำเป็นสัญญาต่อไป ... [02/08/2017]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
173 people like this